בנקאות

למשרדנו נסיון רב בייצוג תאגידים בנקאיים, ובכללם בנק הפועלים, אנו מטפלים מטעם הבנק בתביעות המוגשות נגד יחידים ותאגידים ובכלל זאת נגד ערבים לחובות אלה ובמימוש בטוחות שניתנו לבנק וכן, בהוצאתם לפועל של פסקי דין, שניתנו לטובת הבנק. ייצוג הבנק בהליכי חדלות פירעון לרבות, כינוס נכסים, פשיטת רגל, פירוקים ובייזומם של הליכים אילו. כמו כן, אנו עוסקים בגיבוש הסדרי חוב עם חייבים: יחידים ותאגידים.